ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಚಿವಾಲಯ-2, ಸಂ. 213, 2ನೇ ಮಹಡಿ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ದೂರವಾಣಿ (ಕ) : 080 - 22256356,22034504
(ಫ್ಯಾ) : 22253718
ಇ-ಮೇಲ್ : prshousing@gmail.com
                        prs-housing@karnataka.gov.in  


SL No.Officer NameDesignationContact No.
1ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಮಾ ದೇವಿಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ080-22255878
080-22035255
2ಶ್ರೀ. ಡಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು (ಯೋಜನೆ)080-22035173
3ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಜಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು080-22353922
080-22035167
4ಶ್ರೀಮತಿ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಲ್ಪನಾಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 080-22353772
080-22032882
5ಶ್ರೀ. ಸಮೀರ್ ಮಡಿಮನ್ಆಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಸತಿ-1)080-22034529
6ಶ್ರೀ. ಸಮೀರ್ ಮಡಿಮನ್ಆಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಸತಿ-2)080-22034535
7ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಿ. ಚಂದ್ರಕಲಾಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಸತಿ-1)080-22034531
8ಶ್ರೀ. ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಸತಿ-2)080-22034536
9ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್. ಅನುಸೂಯಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸಮನ್ವಯ)080-22034537